ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                 โรงเรียนไผ่งามวิทยามีสำนักงานตังอยู่ที่ บ้านไผ่แพะ หมู่ที่  5  ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโรงเรียนเมืองมาย โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน บ้านแม่เบิน  บ้านนางาม  บ้านนาไหม้ (บ้านไผ่ทอง  บ้านไผ่แพะ  บ้านไผ่ทอง) 
                  โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เดิมโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนบ้านไผ่ปง  ก่อตั้งขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2474  เปิดทำการสอนมาแล้วเป็นเวลา 76 ปี โดย นายอินสม  ชัยเจริญ  ดำรงดำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นได้ชักชวนชาวบ้านบุกเบิกที่รกร้างทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนจนได้รับแรงสนับสนุนจากทางราชการ 
                  จนมาถึง พ.ศ.2517 นายสุบิน ขุนรักษ์ ครูใหญ่ขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก”โรงเรียนบ้านไผ่ปง” เป็น “โรงเรียนบ้านไผ่งาม”  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับให้เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน(กศ.พช.) เป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                พ.ศ.2542 นายชุมพล ใจทาหลี อาจารย์ใหญ่ โดยผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านไผ่งาม” เป็น “ โรงเรียนไผ่งามวิทยา” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ จากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
                พ.ศ. 2548  นายไพศาล  จันทร์ต๊ะฝั้น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จัดทำโครงการการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้นักเรียนที่ห่างไกล เป็นนักเรียนพักนอน  โดยงบประมาณจากต้นสังกัด จึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนพักนอน มาถึงปัจจุบัน
         โรงเรียนมีพื้นที่ทั่งหมด  14  ไร่  ลักษณะชุมชนในเขตบริการ   เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำไหลผ่านคือลำน้ำแม่ต๋า  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค  และบริโภค  ตลอดปี
          การคมนาคม  ปัจจุบันการเดินทางมาโรงเรียนไผ่งามวิทยา  มีความสะดวกมากขึ้น  เพราะมีการสร้างถนนสายลาดยางบ้านแลง-แจ้ห่มขึ้น  จึงทำให้การคมนาคมของหมู่บ้านสะดวกขึ้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.75 KB