ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีร่างกายแข็งแรง  มีความรู้คู่คุณธรรม  และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ปรัชญา  การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน