ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
1.จัดระบบการบริหารการจัดการภายในองค์กรให้มีคุณธรรม คุณภาพ  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2.จัดบริเวณอาคาร  สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีรูปแบบอย่างหลากหลาย
4.จัดกิจกรรมโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
6.จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษา
7.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าประสงค์
1.นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
2.นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
4.นักเรียนมีความรักโรงเรียน รักความสะอาดทั้งต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคมและชาติ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย