ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 17.38 KB 81
วิชาการ
SAR รายงานประจำปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 13.05 MB 45
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 1240
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 77
กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.และ สพป.ลำปาง เขต3 Word Document ขนาดไฟล์ 22.69 KB 89
ตัวชี้วัดหน้าที่พลเมือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 89
การเงิน
ใบสำคัญรับเงิน 68
บันทึกข้อความขอเบิกเงิน 68
บริหารทัวไป
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 64
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 133.15 KB 72
บุคลากร
ใบขออนุญาตลา 67
วิชาการ (งานประกันคุณภาพภายใน)
รายงานประจำปีของโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 64
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 69
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 53.97 KB 67
มาตรฐานตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 69
มาตรฐานตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 69