ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายศุภชัย พิศสมัย

นางวิชชุดา อาวรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายบุญธรรม มณฑา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจินตนา ปันดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเศกสรรค์ อิทธิผล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1