ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทองอยู่ ใจชื่นบาน
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ)

นางวันดี
แม่บ้าน