ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุติกานต์ ทามา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย