ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคารม คำวงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สุณิสา เขื่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0