ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดม แหลมจริง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภชัย พิศสมัย

นายวิทูรย์ ปินตา