ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชยันต์ ตื้อใจมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทิวัตถ์ แสนปัญญา
ครูอัตรจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ