ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนนิกานต์ แสนปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายลิขิต ระวังใจ