ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวรวิทย์ โคตรศรีหา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศุภพร ทิศใหม่
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา อักษร