ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชฎาธาร ปวงรังษี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลศักดิ์ ลาภมาก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด้กหญิงวริศรา ดวงตั้ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กญิงจิรัษฎาพร ดวงตั้ง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลิอันต์ เป็นเครือ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติชัย ขัดแข็งแรง
ตำแหน่ง : งานปกครองนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัต จักรถ
ตำแหน่ง : งานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยศพัฒน์ วงค์สิงห์
ตำแหน่ง : สัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา วงค์สิงห์
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวัฒน์ ขัดแข็งแรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยชิตา โปตาสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราพร หมอยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัฒนะ วงค์สิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวขวัญ ทาเหล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1